കൊച്ചു കവിതകള്‍

1

കൈവിട്ട കിനാക്കൾ എല്ലാമേ പുളിക്കുന്നു

ഇന്നിന്റെ നന്മകൾ മധുരം ചൊരിയുന്നു

ജീവിതം എന്ന മിഥ്യ തൻ സത്യമേ

നാളിന്റെ നല്ലേക്കായി ഇന്നു ഞാൻ പണിയുന്നു

2

അറിവിന്റെ ലോകത്തെ വില്ലനായി മാറിയാൽ

കണ്ടറിവുള്ളവറ് നമ്മെ പഴിക്കുമേ

നാം ചെയ്യും നന്മകൾ നമ്മിൽ നിൽക്കണം

അറിയണം മറ്റുള്ളോറ് നമ്മെ വെറും നാമായി

3

പേരിനായി നൽകുന്ന ദാനമോ പാഴാകും

പേരില്ലങ്കിലോ ജീവിതം പാഴാകും

ജീവിതം പുഷ്പിക്കാൻ നന്മകൾ ധാരാളം

നന്മയിൽ തീറ്ത്തൊരു നാളെകൾ നെയ്തിടാം

4

ചിരിയുടെ മുത്തുകൾ ആയുസ്സു കൂട്ടുന്നു

സൗഹ്രുദ ബന്ധങ്ങൾ ചിരികളും കൂട്ടുന്നു

ജീവിത സൗന്ധര്യം എന്നുമേ കൂട്ടുവാൻ

സൗഹ്രുദ ബന്ധങ്ങൾ കൂടട്ടേ നമ്മളിൽ

ഓറ്ക്കുക: നമുക്കു നാമേ പണിവതു നാകം നരകവുമതുപോലെ

Software Architect മായം ഇല്ലാതെ ഉള്ളത് ഞാൻ അങ്ങ് പറയും എഴുതും 100% You Judge me or not, I don't care

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer