തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ

സത്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, മൂട് താങ്ങി ജീവിതം തീർക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ നല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളുടേയും അറിവിലേക്കായി, സത്യം സത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കുടിക്കത്തേ ഇല്ല… ഇത് പാല് വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുപ്പി ആണ്.. ഗ്ലാസ്സിൽ ഉള്ളത് ഫാറ്റ് കളഞ്ഞ് കടഞ്ഞെടുത്ത വെണ്ണയും…

ഓറ്ക്കുക: നമുക്കു നാമേ പണിവതു നാകം നരകവുമതുപോലെ

Software Architect മായം ഇല്ലാതെ ഉള്ളത് ഞാൻ അങ്ങ് പറയും എഴുതും 100% You Judge me or not, I don't care

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer